Myyntipalvelu

  • +358 440 203 320
  • myyntipalvelu@kyyhkyla.fi

Nauti

Saimaan rannalla

Toimintaterapia tukee kuntoutumistasi

Kuinka selviydyt arjen askareistasi?

Huolestuttaako omaisen tai läheisen pärjääminen kotona?

Toimintaterapian tarkoituksena on löytää asiakkaalle keinoja selviytyä mahdollisimman itsenäisesti arjen askareista ja itselle merkityksellisistä toiminnoista. Toimintaterapiassa halutaan tukea ja edistää asiakkaan omaa toimintakykyä, hyvinvointia ja terveyttä kokonaisvaltaisesti. Toimintaterapiassa huomioidaan asiakkaan toimintakyvyn eri osa-alueet, asiakkaan toimintaympäristöt sekä itse toiminnan asettamat haasteet. Toimintaterapia on aina asiakaslähtöistä toimintaa, jossa tavoitteet asetetaan asiakkaalle merkityksellisten toimintojen ympärille. Toimintaterapia voi olla esimerkiksi uuden taidon opettelua, hienomotoriikan harjoitteita, keittiötoimien uudelleen opettelua, arvenkäsittelyä tai vuorovaikutustaitojen harjoittelua.

Toimintaterapia voidaan toteuttaa asiakkaan omassa toimintaympäristössä (esim. koti, työpaikka, koulu) tai palveluntuottajan tiloissa. Toimintaterapia voidaan toteuttaa yksilöohjauksena tai ryhmämuotoisesti. Toimintaterapia toteutetaan tutkittuun tieteelliseen näyttöön ja käytännön kokemukseen pohjautuen.

Kyyhkylässä terapeuttien käytettävissä ovat monipuoliset ja toimivat tilat, nykyaikaiset välineet sekä loistava mahdollisuus moniammatilliseen yhteistyöhön.  Nämä mahdollistavat asiakaslähtöisen ja asiakkaan toimintakyvyn eri osa-alueet huomioivan terapian toteutumisen. Toimintaterapiaan voi hakeutua esimerkiksi ikääntymisen, kehityshäiriöiden, vamman tai sairauden tuomien haasteiden myötä.

  • Terapeuttinen harjoittelu
  • Manuaalinen terapia
  • Apuvälinetarpeen kartoitus
  • Neuvonta ja ohjaus

Toteutamme toimintaterapiaa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajina.