Myyntipalvelu

  • +358 440 203 320
  • myyntipalvelu@kyyhkyla.fi

Nauti

Saimaan rannalla

Vuorovaikutteinen TV sotainvalideille ja heidän puolisoilleen

Vuorovaikutteisen TV:n kautta tuotetaan erilaisia liikunta-, neuvonta- ja tukipalveluita sekä muita kotona selviytymisen edellytyksiä parantavia palveluita hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen.

Toiminnan tavoitteena on tukea sotainvalidien, heidän puolisoidensa ja leskiensä kotona asumista sekä lisätä toiminnassa mukana olevien ja heidän omaistensa välistä vuorovaikutusta. Ohjelmistoon kuuluvat mm. jumpat, asiantuntijaluennot, viriketuokiot ja hengelliset tuokiot.

Asiakkaat valitaan tarvekartoituksen perusteella yhteistyössä Kyyhkylän neuvontapalvelun ja Sotainvalidien Veljesliiton piiritoimistojen ja alaosastojen kanssa.

Lisätietoja

saat neuvontapalvelustamme, puh. 015 20 331 /vaihde